“อำพลฟูดส์” เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2555 นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

นอกจากนี้ ยังมี ดร.วีรวัฒน์ เลิศวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ดร.อัปสร เปลี่ยนสินไชย ผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด และคุณพวงเพ็ชร ศีลกานต์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา และมีคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ด้วย